Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуна“ Крушево
☎ 048 477 169
⌨ komunakrusevo@yahoo.com

Директор
? 078 821 289

Oдделение за општо, правни работи и човечки ресурси
?078 821 289

Одделение за сметководство и наплата
?078 834 268

Одделение за водовод и канализација
?070 259 548

Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад
?070 340 964

Одделение за гробишта
?070 259 513

ЈП „Комуна“ - Крушево